• Home
 • «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» πρόγραμμα I: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» πρόγραμμα I: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

6 Ιουνίου, 2020 admin 1 Comment

 

Βάσει κοινής απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Επικρατείας, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου

2022 έχει τεθεί κι επισήμως σε εφαρμογή η δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του “Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δράση ενσωματώνει τρία (3) Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων, τα οποία επιδοτούν με τη μορφή επιταγών (Vouchers) επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως:

 • Απόκτηση -μέσω αγοράς ή μίσθωσης- ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και συναφών (με αυτές) συμπληρωματικών υπηρεσιών.
 • Υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης-διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πρόγραμμα I: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Σκοπό του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” αποτελεί η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγοράς που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω αυτού, όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν ουσιαστικά ώστε να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας, και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά, και μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια (με ελληνικό ΑΦΜ).
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (από το Πρόγραμμα).
 3. Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01/01/2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” αναλύεται -ανά κατηγορία δικαιούχου- ως ακολούθως: 

Κατηγορία Δικαιούχων 1  

Κατηγορίες Δικαιούχων 2, 3 & 4  

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται συνολικά σε €180 εκατ., ποσό που χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και κατανέμεται στις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων ως εξής: 

  

  

Κατηγορία Δικαιούχων  

  

  

Μέγεθος Επιχείρησης  

  

  

Προϋπολογισμός  

  

  

1  

 

  

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ  

  

€90 εκατ.  

 

2  

10 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ  

€40 εκατ.  

3  

25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ  

€30 εκατ.  

4  

40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ  

€20 εκατ.  

  

  

Ύψος & Ένταση Ενίσχυσης 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (Vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης (σε όρους απασχόλησης) και ειδικότερα ανά κατηγορία δικαιούχου. Αναλυτικότερα:  

  

Επιλέξιμες Ενέργειες & Δαπάνες

Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (Vouchers), η οποία και πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων -στο πλαίσιο του Προγράμματος- προμηθευτών. 

 

 • Δικαιούχοι Κατηγορίας 1: Οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι της Κατηγορίας 1 μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών).
 • Δικαιούχοι Κατηγοριών 2, 3 & 4: Οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι των Κατηγοριών 2, 3 & 4 μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων.

 

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username και password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Taxisnet). 

 

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.   

 

Για το σκοπό αυτό, παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία όλων των προβλεπόμενων δεδομένων και μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών. 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων 

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) και συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης.  

 

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και ορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. 

 

Mε την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

  

Αγορά Επιδοτούμενων Λύσεων 

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων, ακολουθεί -συνοπτικά- τα παρακάτω βήματα: 

 

 1. Λήψη επιταγής (Voucher)
 2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
 3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση Vouchers
 4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση Vouchers

 

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”, μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική Πρόσκληση που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα https://digitalsme.gov.gr/  

One Comment

  6 Ιουνίου, 2020 REPLY

  Hi, this is a comment.
  To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
  Commenter avatars come from Gravatar.

Αρέσει σε %d bloggers: